Met meer dan 25 jaar  ervaring ook uw betrouwbare  logistieke partner!
de 3 P’s • People Hoe voorziet de organisatie in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om? Hierbij gaat het zowel om medewerkers als consumenten, leveranciers en de samenleving als geheel. Veel voorkomende onderwerpen op de People-dimensie zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie, diversiteit op de werkvloer. • Planet Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen op de Planet- dimensie zijn gevolgen van producten, processen en diensten voor lucht, water, bodem en biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder de dimensie Planet. • Profit Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren die passen bij de organisatie en die winst opleveren. Het verlagen van de kosten van energieverbruik en van afval zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen. Duurzaam beleggen, duurzaamheidsverslaglegging, transparantie, samenwerking en partnerships, risicomanagement, stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen op de Profit-dimensie.  
Wat is MVO? Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving, waarin de factoren mens, maatschappij (people) en milieu (planet) een bijdrage leveren aan het maken van winst (profit). Het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kent vele synoniemen. Zo wordt er wel gesproken over duurzaam of groen ondernemen, maar ook over ethisch of sociaal ondernemen. Hoe het ook genoemd wordt, wat wordt er precies mee bedoeld? Definitie Het is niet eenvoudig een definitie te geven van MVO. MVO raakt vele vakgebieden en heeft diverse aangrijpingspunten met het functioneren van organisaties. De Sociaal-Economische Raad (SER) hanteert de volgende definitie: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.” Bij MVO gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Dit is het aspect van 'verantwoordelijkheid': verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve duurzaamheidsimpact van een organisatie en zorgen dat deze impact wordt gereduceerd. Daarnaast gaat het bij MVO om 'verantwoording' afleggen hierover aan stakeholders en de samenleving. Verantwoordelijkheid en verantwoording zijn dus twee zijden van de MVO-medaille.  
Home Koeriersdiensten Transportoplossingen Airlineservices Vaste routes Gevarengoed